پروژه ها1398/7/8 13:39:33
ردیف شرح کالا تعداد ظرفیت محل پروژه کارفرما
1 جرثقیل سقفی دوازده دستگاه 5 تن و 3 تن ری رشت و ری ساری شرکت ملی مهندسی نفت ایران
2 جرثقیل سقفی دو دستگاه 5 تن و 7 تن کن قوچک و شهرری شرکت ملی مهندسی نفت ایران
3 جرثقیل سقفی یکدستگاه 5 تن تلمبه خانه تبریز شرکت ملی مهندسی نفت ایران
4 جرثقیل سقفی دو دستگاه 5 تن ارومیه و میاندوآب شرکت ملی مهندسی نفت ایران
5 جرثقیل سقفی دوازده دستگاه 3تن و5تن و10 تن ری – مشهد شرکت ملی مهندسی نفت ایران
6 جرثقیل سقفی دو دستگاه 10تن و 5تن کوه دشت شرکت ملی مهندسی نفت ایران
7 جرثقیل سقفی دو دستگاه 10تن و 5تن تلمبه خانه سبز آب شرکت ملی مهندسی نفت ایران
8 جرثقیل سقفی یکدستگاه 5 تن خیابان ایرانشهر شمالی شرکت گاز
9 جرثقیل سقفی یکدستگاه 5 تن ساختمان ژنراتور شرکت واوان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
10 جرثقیل سقفی یکدستگاه 10 تن تلمبه خانه باغ ملک شرکت ملی مهندسی نفت ایران
11 جرثقیل سقفی سه دستگاه 3 تن کرمانشاه و صحنه شرکت ملی مهندسی نفت ایران
12 جرثقیل سقفی سه دستگاه 3تن و5تن و10 تن تلمبه خانه نظامیه اهواز شرکت ملی مهندسی نفت ایران
13 جرثقیل سقفی یکدستگاه 5 تن عسلویه شرکت گاز
14 جرثقیل سقفی چهار دستگاه 10 تن بندر عباس-اصفهان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
15 جرثقیل سقفی دودستگاه 5تن بندرعباس-اصفهان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
16 جرثقیل سقفی سه دستگاه 1 تن صنایع نظامی شرکت ملی مهندسی نفت ایران
17 جرثقیل سقفی یکدستگاه 5 تن صنایع نظامی شرکت ملی مهندسی نفت ایران
18 جرثقیل سقفی یکدستگاه 3 تن صنایع نظامی شرکت ملی مهندسی نفت ایران
19 جرثقیل سقفی ده دستگاه 1تن و 2 تن و 3تن انبار نفت اراک شرکت ملی مهندسی نفت ایران
20 جرثقیل سقفی یکدستگاه 10 تن تلمبه خانه رامهرمز شرکت ملی مهندسی نفت ایران
21 جرثقیل سقفی یکدستگاه 5 تن تلمبه خانه تبریز شرکت ملی مهندسی نفت ایران
22 جرثقیل سقفی دو دستگاه 3 تن و 10 تن مشهد ( امام تقی ) شرکت ملی مهندسی نفت ایران
23 جرثقیل سقفی چهار دستگاه 5 تن تلمبه خانه اردبیل شرکت ملی مهندسی نفت ایران
24 جرثقیل سقفی دو دستگاه 1 تن و 3 تن اهواز ( بنگستان ) شرکت ملی مهندسی نفت ایران
25 جرثقیل سقفی دو دستگاه 5 تن عسلویه شرکت گاز
26 سایبان ساخت 150 تن 150 تن تلمبه خانه رازان و پله بابا شرکت ملی مهندسی نفت ایران
27 سایبان ساخت 300 تن 300 تن رفسنجان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
28 جرثقیل سقفی یک دستگاه 12 تن کوه دشت شرکت ملی مهندسی نفت ایران
29 جرثقیل سقفی برقی ضد انفجار دو دستگاه 15تن (EX ) آزادگان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
30 جرثقیل سقفی دستی شش دستگاه 3 تن و 5 تن آزادگان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
31 جرثقیل سقفی دستی دو دستگاه 5 تن آبادان – ماهشهر شرکت ملی مهندسی نفت ایران
32 جرثقیل سقفی دستی ضدانفجار یک دستگاه 5 تن (EX) دالان-شیراز شرکت ملی مهندسی نفت ایران
33 جرثقیل سقفی دستی معمولی دو دستگاه 3 تن دالان – شیراز شرکت ملی مهندسی نفت ایران
34 جرثقیل سقفی دستی معمولی یک دستگاه 5 تن پالایشگاه آبادان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
35 جرثقیل سقفی 1 دستگاه 5 تن آبنبل اصفهان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
36 جرثقیل سقفی دستی 5 دستگاه 3 تن و 5 تن انبار نفت جدید کرمان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
37 جرثقیل سقفی برقی 1 دستگاه 5 تن انبار نفت جدید کرمان شرکت ملی مهندسی نفت ایران
38 جرثقیل سقفی برقی و دستی و ضد انفجار 15 دستگاه (EX ) 3تن و 5 تن نمکزدائی اهواز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
39 جرثقیل سقفی دستی ضد انفجار 1 دستگاه 5 تن عسلویه شرکت نفت ستاره خلیج فارس
40 جرثقیل مونوریل 1 دستگاه 2 تن عسلویه شرکت نفت ستاره خلیج فارس
41 جرثقیل سقفی دستی ضد انفجار 1 دستگاه 4 تن مغانک شرکت ملی مهندسی نفت ایران
42 جرثقیل سقفی دستی معمولی 1 دستگاه 4 تن مغانک شرکت ملی مهندسی نفت ایران
43 جرثقیل سقفی دستی ضد انفجار 1 دستگاه 4تن ساری شرکت ملی مهندسی نفت ایران
44 جرثقیل سقفی دستی معمولی 1 دستگاه 5 تن ساری شرکت ملی مهندسی نفت ایران
45 جرثقیل سقفی دستی معمولی 1 دستگاه 5 تن انبار نفت شیراز شرکت ملی پخش و پالایش
46 جرثقیل مونوریل 3 دستگاه 5 تن و 3 تن انبار نفت شیراز شرکت ملی پخش و پالایش
47 جرثقیل سقفی دستی 2 دستگاه 3 تن نمکزدایی هفتکل اهواز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
48 جرثقیل سقفی برقی 3 دستگاه 1تن،3تن و 5تن نمکزدایی هفتکل اهواز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
49 (EX) جرثقیل سقفی دستی 3 دستگاه 5 تن نیروگاه شهید متنظری اصفهان سازمان توسعه برق ایران
50 جرثقیل سقفی برقی 2 دستگاه ( EX ) 15 تن خط اتیلن غرب سنندج اهواز صنایع پتروشیمی
51 جرثقیل سقفی برقی 4 دستگاه 20تن،10تن و 15 تن خط اتیلن غرب سنندج اهواز صنایع پتروشیمی
52 جرثقیل سقفی برقی 3 دستگاه 12، 5و 3 تن مخازن گناوه شرکت پتروامید آسیا
53 جرثقیل سقفی برقی 2 دستگاه 3تن و 5/1 تن نیروگاه برق لوشان سازمان توسعه برق
54 جرثقیل سقفی دستی 1 دستگاه 5 تن انبار نفت شمال شرق تهران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
55 جرثقیل سقفی برقی 1 دستگاه 5 تن انبار نفت بیرجند شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
56 جرثقیل سقفی دستی 1 دستگاه 10تن تلمبه خانه اراک شرکت ملی مهندسی نفت ایران
57 جرثقیل سقفی برقی 21 دستگاه 2.3.5.10 تن پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس
58 جرثقیل سقفی برقی 2 دستگاه 3.5تن واحد نمکزدایی رگ سفید اهواز شرکت مناطق نفتخیز جنوب
59 جرثقیل سقفی دستی 2 دستگاه 5.3 تن انبار نفت ری شرکت ملی پخش فراورده های نفتیایران
60 سازه های زیر سر جرثقیل 50 تن انبار نفت ری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
61 جرثقیل مونوریل 4 دستگاه 20.3 تن عسلویه فاز19A/C شرکت مهندسی و ساخت تاسیساتدریایی
62 جرثقیل مونوریل 4 دستگاه 20،3 تن عسلویه فاز 20و 21 شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
63 جرثقیل سقفی 11 دستگاه 5 و 10تن اهواز-حسینیه-کوه دشت-دیلم-بیدبلند شرکت نفتانیر/شرکت گاز
64 جرثقیل سقفی 3 دستگاه 1،5،3تن پایانه نفتی کرمان ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
65 جرثقیل سقفی 3 دستگاه 1.5.3تن پایانه نفتی ملایر ملی مهندسی و ساختمان نفتایران
66 جرثقیل سقفی 2 دستگاه 3تن شلمچه نفتانیر – شرکت گاز
67 جرثقیل سقفی و مونوریل 7 دستگاه 10،4،1 تن پالایشگاه پارسیان پالایش پارسیان سپهر
68 جرثقیل سقفی دستی 1 دستگاه 5 تن نیروگاه ایسین بندرعباس مادر تخصصی تولید نیروی برق
69 جرثقیل بازویی 5 دستگاه 5/1 تن نائین،کاشان،ری ملی مهندسی و ساختمانی نفتایران
70 جرثقیل سقفی 5 دستگاه 20،15،5،3 تن نائین،کاشان،ری و تاسیسات مربوطه ملی مهندسی و ساختمانی نفت ایران
71 جرثقیل سقفی و مونوریل 2 دستگاه 3 تن اهواز شرکت مادر تخصصی تولید نیرویبرق حرارتی