بازرسی دوره‌ای

//بازرسی دوره‌ای
بازرسی دوره‌ای1398/4/22 10:54:57

این شرکت می تواند خدمات بازرسی دوره ای را برای پروژه های اجرایی ارائه دهد . خدمات بازرسی دوره ای طبق چک لیست اعلامی بصورت مرتب با زمان های از پیش تعیین شده کنترل های مکانیکی و الکتریکی را انجام داده که این امور سبب افزایش طول عمر دستگاه ها شده . اغلب دستگاه های بدلیل عدم رعایت  انجام سرویس های دوره ای دچار اسیب می گردند که توامان با هزینه های زیادی همراه می باشد .