بالابر ها

بالابر ها1398/7/10 10:00:47

در خصوص بالابرها، عواملی که بر عملکرد مکانيکی و الکترونيکی هر بالابر تاثير می گذارد عبارتند از :

۱-تقسيم بار
بزرگی يا کوچکی بار نسبت به بار نامی مجاز بالابر با توجه به قانون مکعب ذکر شده ، عمر قطعات را بسيار متفاوت می سازد. مثلا در يک بالابر دو تنی عمر بلبرينگها در صورتيکه بار يک تنی بلند شود هشت برابر می شود.

۲-زمان کار

۳-تقسيم کار
کار متمرکز به شدت عمر يک جر ثقيل را می کاهد. مثلا عمر يک دستگاه جر ثقيل با گروه کاری 2M در صورت کار متمرکز يک ساعته نسبت به کار پراکنده مثلا پانزده دقيقه در هر ساعت به سرعت کاهش می يابد. البته اين فرسايش بيشتر در مورد قطعات برقی مثل موتور و کليد ها می باشد که در اثر حرارت عمرشان کم می شود.

۴- تعداد استارت – استوپ ها:
که به طور مستقيم بر همه ابزار های مکانيکی برق مثل موتور ،ترمز ، … اثر می گذارد.

۵- شرايط محيطی
اين شرايط عبارتند از : دماهای بالا ،گرد و غبار ، رطوبت ، مواد خورنده و … .